Kira (Denetim) Yasası

Kıbrıs Türk Federe Meclisi’nin 14 Nisan,1981 tarihli birleşiminde kabuİ olunan ” Kira (Denetim) Yasası “, Anayasanın 74’üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Felere Devleti Başkanı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle ilan olunur.
 

Sayı : 17/1981

 

KİRA (DENETİM) YASASI

(22/1981, 35/1982; 48/1983 ve 27/2011 sayılı Yasalarla değiştirilmiş şekliyle)

 

Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar :

 

BlRİNCİ KISIM

BAŞLANGIÇ

 

Kısa isim. l. Bu Yasa, Kira (Denetim) Yasası olarak isimlendirilir.
Tefsir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe ;

” Aile “, bu Yasa amaçları bakımından bir kimsenin eşini,çocuğunu ve yasal olarak kendisinin ve eşinin bakmakla yükümlü oldukları ve fiilen baktıkları kimseleri içerir.

” Hizmet “, su ikmalini, elektrik akımının teminini ve bunların idamesini, asansör, temizlik veya süpürme hizmetlerini veya taşınmaz malın kiracı tarafından herhangi bir surette kullanılması veya tasarrufu ile ilgili herhangi bir imtiyaz veya kolaylığı kapsar.

” İkametgâh “, denetim bölgesi içinde bulunan ve ikâmet amaçları için ayrı olarak kiralanan ve münhasıran veya başlıca bu amaçla tasarruf edilen bir binayı veya binanın bir kısmını anlatır.

Ancak, 15. madde kurallarına bağlı olmak koşuluyla kiralayan ile kiracı arasında geçerli ve yürürlükteki bir sözleşmeye konu teşkil eden herhangi bir taşınmaz malı anlatmaz.

” İşyeri “, Anayasa ve Yasa kurallana bağlı olmak koşuluyla, denetim bölgesi içerisinde bulunan herhangi bir iş, zanaat, meslek veya kamu hizmeti amaçları için kiralanan ve bu amaçla tasarruf edilen herhangi bir taşınmaz malı anlatır.

Ancak,15. madde kurallarına bağlı olmak koşuluyla, kiracı ile kiralayan arasında geçerli ve yürürlükteki bir sözlemeye konu teşkil eden herhangi bir taşınmaz malı anlatmaz.

” Kira “, hizmetler karşılığı ödenen herhangi bir ücreti veya bir taşınmaz malın döşenmiş olarak kiralanması halinde veya bir taşınmaz malın kiralanmış ve içindeki mefruşatın kiralayan tarafından kiracıya kiralanmış olduğu hallerde, mefruşatın kullanılması karşılığı kira veya kira bedeli olarak ödenen herhangi bir ücreti de kapsar.

Ancak, bu tefsir, ikametgâh tesis etmek amacı dışında kiralanan döşenmiş odalar i1e ilgili herhangi bir kira sözleşmesini kapsamaz.

” Kira ilişkisi “, yazılı veya başka şekilde kurulan kiralayan – kiracı ilişkisine dayanılarak bir taşınmaz malın kiralanmasını veya tasarrufunu anlatır.

Ancak, bu tefsir, yemekli olarak kiralanan döşenmiş odalar ile ilgili herhangi bir kira sözleşmesini kapsamaz.

” Denetim bölgsi “, buYasanın 3. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararı ie denetim bölgesi olarak ilân edîlen herhangi bir bölgeyi anlatır.

” Kiracı “, var olan bir kira ilişkisi dolayısıyla bir taşınmaz mılın kiracısını anlatır ; ve

(1) Yasal kiracıyı ;
(2) Herhangi bir kiracınm kiracısını veya asli kiracıdan veya kiracının kiracısından hak elde etmiş herhangi bir kişiyi ;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22/1981

(3) Ölümü zamanında kendisi ile birlikte ikâmet eden kiracının dul karısı veya dul karı bırakmadığı veya kiracının kadın olduğu hallerde kiracının ö1ümünden önceki en az altı aylık süre içinde kiracı ile birlikte ikâmet eden kiracının ailesinden bir kişiyi de kapsar.

“Kiralayan “veya ” mal sahibi “, herhangi bir taşınmaz mal ile ilgili olarak kiracıdan başka, bu Yasa kurallarına bağlı olarak taşınmaz malın zilyetliğine hakkı olan veya bulunacak olan herhangi bir kişiyi ve kiralanan taşınmaz malın başkasına kiralanması halinde taşınmaz malı veya herhangi bir kısmını kiralayan bir kiracıyı anlatır.

” Mahkeme “, taşınmaz malın bulunduğu kaza mahkemesini anlatır.

” Taşınınaz mal “, kira ilişkisine konu olan ve ikametgâh veya işyeri amaçları için tasarruf edilen taşınmaz malı anlatır.

Ancak, savunma ve tarımsal amaçlar için kullanılan taşınmaz mallar bu tefsirin kpsamına girmez.

” Yasal kiracı “, bir kira ilişkisinin sona ermesi veya erdirilmesi halinde ilgili taşınmaz malı tasarrufunda bulundurmaya devam eden kiracıyı anlatır ve bu Yasanın Altıncı Kısmındaki Geçici Kuralların 1. maddesi uyarınca tasarrufunda konut bulunduran kişileri de kapsar.

Yasanın uygulanma-sı ve Denetim bölgelerinin saptanması. 3. (1) Bakanlar Kurulu, toplum huzuru açısından ikâmetgâh ve işyerlerinin hak ve adalete uygun kira karşılığında varlığını ve tasarruf teminatını sağlamak amacıyla veya kamu yararının gerektirdiği hallerde herhangi bir sahayı Resmi Gazete’de yayınlanacak bir kararname ile denetim bölgesi ilân edebilir ve bu Yasa Kuralları denetim bölgesine dahil ikametgâh veya işyeri amacı ile tasarruf edilen taşınmaz mallara uygulanır.
(2) Bakanlar Kurulu, Resmî Gazete’de yayınlanacak bir kararname ile denetim bölgesi içinde bulunan herhangi bir ikâmetgâh veya işyerini veya bir sınıf veya grubunu bu Yasa kurallarından tamamen veya koşullu olarak muaf  tutabilir.
(3) Bakanlar Kurulu, Resmî Gazete’de yayınlanacak bir kararname ile bu maddenin (1). fıkrası uyarınca yayınlacığı karanamenin çıkarılmasına yol açan durum ve koşulların kalktığı kanısına vardığı veya kamu yararının gerektirdiği hallerde söz koııusu kararnameyi iptal edebilir. Böyle hallerde, bu Yasa kurallannın ilgili bölgede uygulanması iptal kararnamesinde belirtilen koşullara bağlı olarak sona erer.
 

İKİNCİ KISIM

MAHKEME

Yargılama usulü.

27/2011

4. (1) Bu Yasa kuralları uyarınca açılacak herhangi bir dava veya yapılacak istida, Mahkeme tarafından tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde dinlenerek karara bağlanır.

 

(2) Mahkeme, bu Yasa kuralları uyarınca bir dava veya istidayı dinlerken, hukuk davalarında uygulanan usul ve şahadet kurallarını uygular.
27/2011 (3) Bu Yasa kuralları uyarınca verilecek kararlara karşılık yapılacak istinaflar,  istinaf ihbarının tebliğ tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde dinlenerek karara bağlanır.

 

Mahkeme kararlarının gözden geçirilmesi. 5. Bu Yasanın üçüncü kısmı uyarınca verilen bir mahkeme kararı, istida yoluyla aşağıdaki lıallerden herhangi biri nedeniyle gözden geçirilebilir, değiştirilebilir vaya kaldırılabilir :
(1) Karardan sonra kiraya etkin olaylarda veya durum ve koşullarda esaslı değişiklik meydana gelmesi halinde;
(2) Kararın hile, yanıltma veya yanılma neticesinde verilmiş olması halinde;
(3) Karar zamanında makûl çaba gösterilmiş olmasına rağmen sunulması mümkün olmayan esasa ilişkin yeni şahadet olması halinde ;
(4) Kararın, taraflardan birinin kusur veya ihmali olmadan gıyabında verilmiş olması halinde.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM

KİRA SAPTANMASI

Taşınmaz mal kiralarının saptanması. 6. Bu Yasanııı yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra sözleşmesi sona ermiş veya erdirilmiş taşınmaz malların kiraları taraflar arasında yeniden saptanabilir.

Ancak ;

(1) Taraflar arasında kiranın saptanması konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde, tarafların mahkemeye ihbarlı istida yolu ile başvurma ve yeni kirayı mahkemenin saptamasını isteme hakları vardır.
(2) Mahkeme, yapılan müracaat ışığında ;
(a) Taşınmaz malın yapılış tarihini, bu tarihteki maliyetini, kullanılan malzeme türünü, bulunduğu yeri, şehir merkezine olan uzaklık ve yakınlığını, binanın kullanıma uygunluk durumunu ;
(b) Kiracı ile kiralayanın malî durumlarını ;
(c) Taşınmaz maldan ilk gelir ve menfaat temin edildiği tarih esas alınarak mahkemeye müracaat tarihine kadar elde edilen gelir ve menfaatlerle vergi ve onarım masraflarının miktarını;
(d) Benzeri civar taşınmaz malların hu Yasa amaç ve kuralları ışığında normal kira durumunu dikkate alarak sosyal adalete uygun yeni makûl kirayı  sapar.
2.35/1982 (3) Bu ve 15. madde amaçları bakımından,  `mahkeme’, istida konusu miktara bakılmaksızın  istidaya bakan herhangi bir yargıcı anlatır.
2.48/1983

27/2011

(4) Mahkemenin, yukarıdaki (2) . fıkra kuralları çerçevesinde saptadığı yeni kira, istida tarihinden başlayarak geçerlilik kazanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

TASARRUFUN ELDE EDİLMESİ

Tahliye sebepleri. 7. (1) Bu Yasa kapsamına giren herhangi bir taşınmaz malın tahliyesine ilişkin hüküm veya emir ancak aşağıdaki hallerde verilir :
27/2011 (a) Kanunen ödenmesi gereken kiranın , ödenmesi gereken son günden itibaren bir hafta içerisinde ödenmemesi veya ödeme teklifinde bulunulmaması halinde;

Ancak, bu bent amaçları bakımından kira, onu almaya hakkı olan şahısa iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği takdirde ödeme teklifinde bulunulmuş addolunur; veya

27/2011 (b) Kira ödeme yükümlülüğü hariç olmak üzere, bu Yasa kurallarına uygun olarak kurulan herhangi bir kira ilişkisi yükümlülüğünün (bu Yasa kurallarından veya kira sözleşmesinden doğması halinde) kiracı tarafından ihlâl edildiği veya yerine getirilmediği; veya
(c) Kiracının veya taşınmaz malı kiracıya bağlı olarak tasarruf eden herhangi bir kışinin (under him) aynı veya komşu taşınmaz malları tasarruf  eden veya kullanan kişileri tedirgin veya devamlı surette  taciz edecek şekilde davrandığı veya taşınmaz malı yasaya veya ahlâka aykırı şekilde kullandığı veya kullanmasına müsaade ettiği veya sebeb olduğu hallerde ; veya
(d) Taşınmaz malın durumunun mahkemenin kanaatine göre, kiracının tahripkâr fiil veya ihmal veya kasıtlı davranışı dolayısıyla kötüleştiği veya kiranın taşınımaz mala haksız olarak geniş zarar yaptığı veya zarar yapılmasına neden olduğu hallerde ; veya
(e) Kiracı tarafından verilen bir tahliye ihbarı ile kira ilişkisinin sona erdirilmesi halinde ; veya
27/2011 (f ) Kiracının taşınmaz mala yatılı kiracı kabul etmesi veya taşınmaz malı başkasına kiralaması veya başka yollarla taşınmaz malın tasarrufundan kısmen veya tamamen vazgeçmek suretiyle doğrudan doğruya veya dolayısıyla kazanç sağlaması; veya

 

27/2011 (g) Taşınmaz mala, kiralayan veya eşinin veya on sekiz yaşını doldurmuş olan herhangi bir evlâdının makul surette ihtiyacı olması halinde;

 

(h) Taşınmaz mal veya herhangi bir kısmı kiracıya kiralayan tarafından istihdâmı dolayısıyla icar edilmiş ve istihdamın sona ermiş olması ve taşınmaz mala kiralayanın iş veya hizmetinde devamlı olarak çalışan herhangi bir müstahdemin tasarrufu amacıyla makul  surette ihtiyacı bulunması halinde ; veya
27/2011 (ı) Mal sahibinin taşınmaz mala tadilât veya yeni inşaat veya taşınmaz malı yıkmak amacıyla ihtiyacı bulunması ve mahkemenin tadilât, inşaat veya yıkım için gerekli ruhsatın mal sahibi tarafından istihsal edildiği hususunda tatmin edilmesi ve kiracıya taşınmaz malı tahliyesi için bir aydan az olmamak üzere yazılı bir ihbar verilmesi halinde ;

 

(i) Herhangi bir yasa uyarınca inkişaf projesinin uygulanması amacıyla taşınmaz malın tahliyesinin gerekli olduğu hallerde ; veya
15/1962 (j) Taşınmaz malın veya herhangi bir kısmının Zorla  Mal İktisabıYasası veya kamulaştırma yetkisi veren herhangi bir yasa uyarınca kamulaştırılması  halinde ; veya
(k) Taşınmaz malın herhangi bir mahalli idarenin yasal görev ve yetkilerinin yerine getirilmesi veya kullanılması veya mahkemenin kanaatince herhangi bir kamu yararı amacıyla makûl surette ihtiyacı olması halinde ; veya
(1) Mahkemenin tahliye için hüküm veya emir verilmesini makul addettiği ve kiraciya uygun başka bir taşınmaz malın mevcut olduğu veya hüküm veya  emrin yürürlüğe giriş zamanında mevcut olacağı hususunda tatmin edildiği hallerde.

 

27/2011 (2) Mahkeme bu madde uyarınca hüküm veya emir verirken kiracının, kira bakiyeleri hariç olmak üzere, yasal olarak borçlu olduğu veya olacağı herhangi bir meblâğı ödemesi koşuluyla makul göreceği şartlara bağlı olarak tahliyeyi üç aya kadar durdurabilir, erteleyebilir veya tasarrufun elde edilmesi tarihini tehir edebilir.
(3) Bu madde amaçları bakımından ” mahkeme “, dava konusu miktara bakılmaksızın, davaya bakan Kaza Mahkemesi Başkanı, Kıdemli Kaza Mahkemesi Yargıcı veya bir Kaza Mahkemesi Yargıcını anlatır.
(4) Bu madde uyarınca yapılan muamelelerin mahkeme harç ve avukat ücretleri davanın açılış tarihinde dava konusu taşınmaz mal için ödenmekte olan yıllık kira esası üzerinden yürürlükte bulunan muhakeme usulü tüzüklerine göre düzenlenir.
Bazı hallerde kiracıya tazminat ödenmesi. 8. 27/2011 sayılı (Değişiklik) Yasasıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
Bazı hallerde kiracı ile kiralayan arasında yeniden kira ilişkisinin kurulması. 9. 27/2011 sayılı (Değişiklik) Yasasıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
Hüküm veya emrin yanıltma ile elde edilmesi. 10. Kiralayanın, bu Kısım uyarınca tasarruf veya tahliye hükmü veya emri  elde etmesinden sonra, hüküm veya emrin yanıltma (misrepresentation) veya esasa ilişkin olguların gizlenmesi yoluyla elde edildiğinin mahkemede isbatı halinde, mahkeme, hüküm veya emrin bir sonucu olarak eski kiracının uğradığı zarar veya kaybın tazmini için yeterli göreceği bir tazminat  tutarının kiralayan tarafından kiracıya ödenmesini emredebilir.
Mahkeme-nin şart koşma yetkisi. 11. Mahkeme, bu Kısım uyarınca yapılan bir başvuru üzeıine herhangi bir emre ek olarak veya herhanıgi bir emrin yerine geçmek üzere, taraflardan birinin, taraflarca saptanan herhangi bir miktarı diğer  tarafa ödemesi de dahil olmak üzere, Mahkemenin bu Yasa amaçlarını etkin kılmak amacıyla koymayı uygun göreceği koşullara, kendi takdirine göre taıaflardan herhangi birine veya her ikisine uymasını emredebilir.

 

 

BEŞİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ KURALLAR

Yasal kiracılık şartları. 12. (1) Bu Yasa kuralları uyarınca bir taşınmaz malı tasarrufunda bulunduran bir kiracı, tasarruf süresince kira sözleşmesinin bu Yasa kurallarına uygun şart ve kayıtlarına uymakla yükümlüdür ve bu sözleşmenin kendisine tanıdığı menfaatlerden yararlanır. Böyle bir kiracı  sadece esas kira sözleşmesinde öngörüldüğü biçimde bir ihbar vermek koşuluyla tasarrufu iade edebilir.

Ancak, bir kiracının kiracısının yasal kiracı  olması halinde, yasal kiracı da kiralayan ile kiracı arasındaki esas kira sözleşmesinde var olan. kısıtlayıcı kurallara bağlı olmak üzere böyle bir taşınmaz malı tasarruf  edebilir.

(2) Kiralayanın yapması gereken esaslı tamiratı yapmaması halinde, Mahkeme, bir yasal kiracının müracaatı halinde, gerekli esaslı tamirat işlerinin kiralayan tarafından ödenmek üzere kiracı tarafından yapılmasını ve kiralayanın bu gibi tamirat masraflarını ödememesi halinde kiracının tamirat masraflarını kiraya mahsuben kesmesini emreder.

Bu madde amaçları bakımından “esaslı tamirat”; bir taşınmaz malın kiracıya bağlanamayan sebebler dışında meydana gelen her türlü hasarın tamirini anlatır.

Tasarruf emrinin kiracının kiracısı üzerindeki tesirleri. 13. (1) Herhangi bir taşınmaz malın kiracısı aleyhine tahliye hükmü veya emri verilmesi halinde, Mahkeme, kira sözleşmesinin taşınmaz malı kiracının başka birine kiralamasını yasakladığı veya kiracının kiracısının yasa veya ahlâk dışı amaçlarla kullandığı hususunda tatmin edilmedikçe, böyle bir hüküm veya emir bu gibi kiracının kiracısı aleyhine icra olunamaz. Kiracı aleyhine verilen herhangi bir tahliye hükmü veya emrinde, hüküm veya emrin kiracının kiracısı aleyhine de icra edilip edilmeyaceği belirtilmelidir.
(2) Hakkında böyle bir hüküm veya emrin icrası mümkün olmayan kiracının kiracısı, hüküm veya emrin kendisine tebliğini müteakip, tasarrufa devam etmesi halinde, kiracının kiracısı sıffatını kaybeder ve tasarrufunda bulundurduğu taşınmaz mal hususunda mal sahibinin yasal kiracısı olur.
İhbarların tebliği. l4. (1) İlgili hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü ve bu Yasa uyarınca yapılan tüzüğe bağlı olmak koşuluyla herhangi bir ihbar, başvuru, istem veya bu Yasa uyarınca yapılan sair evrak yazılı olur ve tebliğ edilecek olan kişinin kendisine verilmek veya Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetindeki son ikametgâh veya iş adresine bırakılmak veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en son bilinen posta adresine taahhütlü pota ile gönderilmek suretiyle tebliğ olunabilir ve kendisine tebliğ edilecek olan kişi, kendisi tarafından usulüne uygun olarak yetkili kılınmış herhangi bir vekili de kapsar.
(2) Herhangi bir taşımaz malın kiracısı söz konusu taşınmaz malın kiralarını almaya hakkı olan kişiden (bundan böyle asıl kiralayan olarak anılacaktır) bu hakkının sona erdiğini ve sözkonusu kiralara hak kazanmış kişinin isim ve adresini bildiren yazılı bir ihbar almadıkça veya alıncaya kadar, bu Yasa uyarınca asıl kiralayana tebliğ edilen herhangi bir ihbar, başvuru, istem veya herhangi bir evrak sözkonusu taşınmaz malın kiralayanına tebliğ edilmiş sayılır.

 

Sözleşmeler

27/2011

 

 

 

15. (1) Kira sözleşmelerinde saptanan kira miktarı, kiracının, konut darlığı ve kira bedellerinin yüksekliği nedeniyle zor durumda bulunmasından istifade edilerek makul olmayan bir şekilde veya miktarda fahiş olarak saptanmış ve kiracının bu kira miktarını ödemesinin bu Yasa kurallarına göre adil olmadığı durumlarda, kiracı bu Yasanın 6’ncı maddesi uyarınca kira sözleşmesinin sona ermesini beklemeden kira miktarı saptanması için mahkemeye  başvurabilir.
(2) Kira sözleşmelerinde saptanan kira miktarı, mal sahibinin konut fazlalığı ve kira bedellerinin düşüklüğü nedeniyle zor durumda bulunmasından istifade edilerek makul olmayan bir şekilde veya miktarda alenen az saptanmış ve kiracının bu kira miktarını ödemesinin bu Yasa kurallarına göre adil olmadığı durumlarda mal sahibi bu Yasanın 6’ncı maddesi uyarınca kira sözleşmesinin sona ermesini beklemeden kira miktarının saptanması için mahkemeye başvurabilir.
(3) Mahkeme, bu maddenin yukarıdaki fıkraları uyarınca yapılan başvuruyu haklı bulduğu takdirde sözleşmeyi sona erdirir ve kiracı, karar tarihinden başlayarak yasal kiracı olur.  Böyle bir halde, kira miktarını bu Yasa kuralları uyarınca mahkeme saptar.
(4) Bu madde kuralları, münhasıran ikametgah olarak kullanılan taşınmaz mallara uygulanır.
Yürürlükten kaldırma

Fasıl 86

17/1961

39/1961

1/1968

18/1973

2/1978

 

16. Bu Yasa ile, bundan önce yürürlükte bulunan taşınmaz mal kiraları ile ilgili Fasıl 86 Kira (Kontrol) Yasası, değiştirilmiş şekliyle 1961 Kira Murakabe (İş Binaları) Yasası, 1967 Kira Tanzim ve Murakebe (Geçici Hükümler)Yasası, 1973 Kira Kontra (Geçici Hükümler) Yasası ve 1978 Konut Kiralarının Dondurulması (Geçici Kurallar) Yasası yürürlükten kaldırılır.
Kira bakiyeleri-nin dondurul-ması. l7. Yürürlükten kaldırılan mevzuat uyarınca, 21Aralık 1963 ile 1 Ocak 1974 tarihleri arasındaki kira bakiyeleri dondurulur.

Ancak kiracının ödeme kabiliyetinin kira bakiyelerini tamamen veya kısmen ödenmesine uygun olduğu hususunu ispat yükümü kiralayana ait olmak koşuluyla, mahkeme, ödeme kabiliyeti uygun olan kiracıların, kira bakiyelerini tamamen veya kısmen ödemelerini emredebilir.

 

ALTINCI KISIM

GEÇİCİ KURALLAR

Geçici Madde

3.22/1981

18/ 1973

2/ 1978

 

Fasıl 148

l. (a) Bu Yasa Kuralları, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce 1973 Kira Kontrol (Geçici Hükümler) Yasası, 1978 Konut Kiralarının Dondurulması (Geçici Kurallar) Yasası ve kira ilişkisinin sona ermesinden sonra Haksız Fiiller Yasası (Fasıl 148) uyarınca açılmış olan ve henüz kesin hükme bağlanmayan davalara konu olan konutlara veya bu gibi konutları fiilen tasarruf etmekte olan ve aleyhlerine yukarıda sayılan yasalar altında verilen herhangi bir tahliye kararı henüz icra edilmemiş bulunan kişilere de uygulanır.

Bu madde amaçları bakımından “kesin hüküm” istinaf edilmeyen hallerde aradan kırk iki gün geçtikten sonra veya istinaf edilen hallerde Yüksek Mahkeme kararıyla kesinleşen hüküm demektir.

 

(b) Yukarıda (a) fıkrası kuralları kapsamına giren hüküm ve kararlar, ilgili konutun fiilen tasarrufunu elde bulunduranlar aleyhine hiç bir şekilde icra edilemez. Bu gibi kişiler tahliyesi emredilen konut veya konutların ilgili hükümde ve / veya böyle bir hükmün icrasını durduran kararda  gösterilen tahliye gününden itibaren ilgili konutu yine ilgili hüküm ve / veya kararda saptanan “kullanma bedeli” karşılığında kira ödemek kaydı ile “yasal kiracı” olarak tasarrufa devam etmeye hak kazanırlar.

 

Geçici madde. 2. Bakanlar Kurulu bu Yasanın 3.maddesi uyarınca denetim bölgeleri saptayıncaya kadar ve herhalûkârda bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak iki ayı geçmeyen bir süre içerisinde, mahkeme, kiralanan herhangi bir taşınmaz mal için her belediyenin Belediye Dairesinden beş mil çapındaki bölge içerisinde bulunan taşınmaz mallar hususunda tahliye hükmü veya emri, veremez.
Geçici Madde

27/2011

1. Bu (Değişiklik) Yasası kuralları, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girmesinden önce dosyalanmış olan davalara uygulanmaz.
 

YEDİNCİ  KISIM

SON KURALLAR

 

Yürürlüğe giriş. 18. Bu Yasa Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.