Uluslararası Çalışma Örgütünün Toplu Pazarlık İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin Onay Yasası

YASALAR
Bölüm 1
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 12 Mart, 1993 tarihli birleşiminde kabul   olunan “Uluslararası Çalışma  Örgütü’nün   (ILO) Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hâkkı İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Numaralı Sözleşmesi (Onay) Yasası”, Anayasa’nın 94 (1) maddesi gereğince  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.
Sayı: 11/1993
ULUSLARARSI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN (İLO) ÖRGÜTLENME  VE TOPLU PAZARLIK HAKKI İLKELERİNİN UYGULANMAS1 HAKKINDAKI 1949 TARİHLİ 98 NUMARALI SÖZLEŞMESİNİN  ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN YASA

 

Madde   1.   Kısa isim.

Madde   2.   Tefsir

Madde   3.   Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması.

Madde   4.   Yürütme yetkisi.

Madde   5.   Yürürlüğe giriş.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa İsim 1. Bu Yasa  “Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Örgüt  Kısa isimlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanmasına İlişkin 98 Numaralı Sözleşmesi  (Onay) Yasası” olarak isimlendirilir.

 

Tefsir 2. Bu Yasa amaçları bakımından metin başka türlü gerektirmedikçe:

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

“Bakanlık”, çalışma işleriyle görevli Bakanlığı anlatır “Cumhuriyet Meclisi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ni anlatır.

“Sözleşme”, bu Yasa ile onaylanması uygun bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 8 Haziran, 1949 tarihinde Cenevre’de toplanan 32. Genel Konferansı’nda kabul edilmiş  olan 98 Numaralı örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkeleri Sözleşmesini anlatır.

Sözleşme-nin onaylan-

masının uygun bulunması Cetvel

3. Cumhuriyet Meclisi, yukarıda belirtilen ve Bakanlar Kurulunun 15/07/1992 tarih ve E – 747 – 92 sayılı kararı ile kabul edilen bu Yasaya ekli Cetvelde metni yazılı Sözleşmenin onaylanmasını uygun bulur.
Yürütme yetkisi 4. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına çalışma işleriyle görevli Bakanlık tarafından yürütülür.
Yürürlüğe Giriş. 5.  Bu Yasa, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
CETVEL

(Madde 3)

ÖRGÜTLENME VE TOPLU PAZARLIK HAKKI İLKELERİ HAKKINDA 98 SAYILI SÖZLEŞME
Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılarak 8 Haziran, 1949’da Cenevre’de 32. Toplantısını yapan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, toplantı gündeminin 4. Maddesini oluşturan, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık hakkı ilkelerinin uygulanmasına ilişkin çeşitli önerileri kabul etmeye ve bu önerilerin Uluslararası bir sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra 1 Temmuz, 1949 tarihinde, Örgütlenme ve Pazarlık Hakkı Sözleşmesi, 1949 adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder.
MADDE 1

1.  İşçiler çalışma hususunda sendika hürriyetine halel getirmeyen matuf her türlü fark gözetici harekete tam bir himayeden faydalanacaktır.

2.   Böyle bir himaye, bilhassa,

a)  Bir işçinin çalıştırılmasını, bir sendikaya girmemesi veya bir sendikadan çıkması şartına tabi kılmak;

b) Bir sendikaya üye olması yahut çalışma saatleri dışında veya işverenin  muvafakatı ile çalışma saatlerinde sendika faaliyetlerine iştirak etmesinden dolayı bir işçiyi işinden çıkarmak veya başka suretle onu ızrâr etmek; maksatları güden hareketlere ilişkin hususlarda uygulanacaktır.

MADDE 2

1. İşçi ve işveren kuruluşları, gerek doğrudan doğruya, gerek , temsilcileri veya

üyeler vasıtasıyla, birbirlerinin kuruluşları, işleyişleri  ve  idarelerini müdahalede bulunmalarına karşı gerekli surette himaye edileceklerdir.

2. Bilhassa işçi kuruluşlarını bir işverenin veya bir işveren kuruluşunun kontrolüne tabi kılmaya, bir işverenin veya işveren kuruluşunun kendi nüfuzu altına alınmış işçi kuruluşu ihdasını tahrik etmeye veya işçi kuruluşlarının mali yollarla veya başka bir şekilde desteklemeye matuf tedbirler, bu maddedeki manası ile müdahale hareketlerinden sayılır.

MADDE 3

Bundan önceki maddelerde tarif olunan örgütlenme hakkına riayet edilmesini sağlamak üzere icap ettiği takdirde milli şartlara uygun örgüt kurulacaktır.

MADDE 4

Çalışma şartlarını toplu sözleşmelerle tanzim etmek üzere  işverenler veya işveren kuruluşlarıyla işçi kuruluşları arasında ihtiyari görüşme usulünden faydalanılmasını ve bu usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve gerçekleştirmek için lüzumu halinde milli şartlara uygun tedbirler alınacaktır.

MADDE 5

1. Bu sözleşmede öngörülen teminatın ne gibi hallerde Silâhlı Kuvvetler  ve Zabıta Kuvvetlerine hangi ölçüde uygulanacağı milli mevzuatla tayin edilecektir.

2. Bu Sözleşmenin bir üye tarafından onanması bu Sözleşmede öngörülen teminatı Silahlı Kuvvetlere ve Zabıta Kuvvetleri mensuplarına veren mevcut bir yasaya teamüle veya anlaşmaya, uluslararası Çalışma Örgütü Anayasanın 19. maddesinin 8. paragrafında yazılı  prensipler gereğince, halel getirmez.

MADDE 6

Bu Sözleşme, devlet memurlarının  durumları ile alâkalı değildir ve hiç bir surette, onların haklarına veya statülerine halel getirmez.

MADDE 7

Bu Sözleşmenin resmi onama belgeleri Uluslararası  Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir.

MADDE 8

1.   Bu Sözleşme, onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan

Uluslararası Çalışma Örgütü üyelerini ilzam eder.

2.  Bu sözleşme, iki üyenin onama belgeleri Genel Müdür tarafından   tescil edildikten ancak 12 ay sonra yürürlüğe girer.

3.   Bu Sözleşme, onu sonradan onayan üyeler için onama belgesinin tescil edilmesinden 12 ay sonra. Yürürlüğe girer.

MADDE 9

1.   Uluslararası Çalışma Örgütü  Anayasanın 35. maddesinin ikinci  fıkrasına uygun olarak, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne  gönderilecek olan beyanların şu hususları bildirmesi lazım gelir:

(a)  İlgili üyenin Sözleşme hükümlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler;

(b)   Sözleşme hükümlerinde değişiklikler , yapılarak uygulanacağını taahhüt ettiği ülkeler ve bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğu;

(c)   Sözleşmenin, uygulanamayacağı  ülkeler ve bu gibi hallerde Sözleşmenin uygulanamamasının sebepleri;

(d)    Sözleşme hakkındaki kararını vaziyetin daha ziyade tetkikine kadar talik ettiği ülkeler.                .

2.      Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde zikrolunan taahhütler, onamanın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doğuracaktır.

3.      Her üye, bu maddenin birinci fıkrasının(b), (c) ve (d) bentleri gereğince daha evvel yapmış olduğu beyanda mevcut, ihtirazı kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir beyan ile vazgeçebilecektir.

4.Her üye, 11’nci madde hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmenin feshedebileceği devreler zarfında, Genel Müdüre; daha evvelki herhangi bir beyanın hükümlerini herhangi bir bakımdan değiştirilen ve belirli ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir.

MADDE 10

1.   Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 35. maddesinin 4 .ve 5. fıkraları uyarınca Genel Müdüre, gönderilen beyanlar, Sözleşme hükümlerinin ülkede değişikliklerle mi, yoksa değişiklik yapılmadan mı, uygulanacağını bildirmelidir, beyan, Sözleşme  hükümlerinin değişiklikler kaydıyla  uygulanacağını bildirdiği zaman, bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu belirtmelidir.

2. İlgili üye yahut üyeler veya Uluslararası Makam, daha evvelki bir beyanla bildirilen değişikliği ileri sürmek hakkından daha sonraki, bir beyanla tamamen veya kısmen vazgeçilecektir:

3.   İlgili üye yahut üyeler, veya Uluslararası makam, 11’inci madde hükümlerine uygun olarak, Sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında,  Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, daha evvelki bir beyanın hükümlerinin herhangi bir başka bakamdan, değiştirilen ve bu sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu belirten yeni bir beyan gönderebilecektir.

 

MADDE 11

1.  Bu sözleşmeyi onayan her üye, onu ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıllık bir devre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün tescil edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır.

 

2.   Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında, bu madde gereğince feshetmek ihtiyacını kullanmayan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi her on yıllık devre bitince, bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir.

MADDE 12

1.   Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onama, beyan ve  fesihlerin tescil olunduğunu Uluslararası Çalışma Örgütünün bütün üyelerine tebliğ edecektir.

 

2.   Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen Sözleşmenin ikinci onama belgesinin, tescil olduğunu teşkilât üyelerine tebliğ ederken, bu sözleşmenin yürürlüğe geçeceği tarih  Hakkında Örgüt  üyelerinin dikkatini çekecektir.

MADDE 13

Uluslararası Çalışıma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince tescil etmiş olduğu bütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Adlaşmasının  102. maddesi  uyarınca tescil  edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.

MADDE 14

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her 10 yıllık bir devre sonunda, Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir Raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi meselesinin Konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar verecektir.

 

MADDE 15

l.   Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme başkaca Hükümler ihtiva eylemediği takdirde:

(a)  Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukarda 14. madde nazarına alınmaksızın ve fa.kat tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazamnun edecektir.

(b)Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe gitmesi tarihinden itibaren  bu Sözleşme, üyelerin onamasına artık açık bulundurulmayacaktır.

 

2.  Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve muhtevası ile muteber olmakta devam edecektir.

MADDE 16

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri ayni şekilde  muteberdir.